Kategoria Obywatele mówią sprawdzam

Zasady tworzenia programów współpracy

Adresaci: art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego uchwalają roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy. Program współpracy dotyczy więc: organizacji pozarządowych, osób prawnych…

Co zawiera program współpracy?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 4 określa minimalne standardy konieczne dla prawidłowo sporządzonego rocznego programu współpracy. Do podstawowych jego elementów muszą należeć w szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu (powinien wpisywać się…

Programy współpracy – pojęcia ogólne

Program współpracy stanowi dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organy administracji publicznej względem sektora pozarządowego. Jego funkcjonowanie przewidują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1], które (od 9 listopada 2015 r.) obligują jednostki samorządu terytorialnego do uchwalania…

Młodzieżowa rada gminy

Polski ustawodawca w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym[1] przewidział możliwość powołania na terenie gminy młodzieżowej rady gminy: „1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. 2. Rada gminy…

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to kolejny organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu, powołany zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2019 r.[1] Charakteryzuje się on szczególnym obszarem działania – związanym przede wszystkim z młodzieżą. Zgodnie…

Referendum gminne

Jednym z narządzi obywateli (w tym organizacji pozarządowych) do kontrolowania i wpływania na władze na szczeblu gminy, jest referendum gminne. Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 170 Konstytucji RP: „Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej…

Diagnoza społeczna

Diagnoza społeczna lub ekspertyza społeczna to dokument, którego celem jest jak najdokładniejsze opisanie danej społeczności, poprzez rozważenie kluczowych zdarzeń, sytuacji i społecznych uwarunkowań. Pozyskana dzięki ekspertyzie wiedza umożliwi prostsze zaplanowanie zmian oraz wdrożenie nowych rozwiązań. Najważniejszymi rodzajami diagnozy społecznej są:…

Konsultacje społeczne na poziomie gminnym

Art. 5a ustawy o samorządzie gminnym[1] przewiduje możliwość przeprowadzania konsultacji społecznych na poziomie gminnym, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych dla gminy sprawach. Konkretne szczegóły, dotyczące odbywania konsultacji określać powinny co do zasady uchwały rad określonych gmin. Szczególną…