Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to kolejny organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu, powołany zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2019 r.[1] Charakteryzuje się on szczególnym obszarem działania – związanym przede wszystkim z młodzieżą. Zgodnie z art. 41ˡ ust. 1 do zadań Rady należą w szczególności: 1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; 2) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; 3) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej; 4) tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; 5) wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin.

Kadencja Rady trwa 2 lata. W jej skład wchodzi minimum 20 członków, wśród których zapewnione miejsca mają: 1) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 2) przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka; 3) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów; 4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; 7) przedstawiciele Przewodniczącego Komitetu; 8) przedstawiciel Rady; 9) przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego; 10) przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3; 11) przedstawiciele młodzieżowych rad gmin, przedstawiciele młodzieżowych rad powiatów, przedstawiciele młodzieżowych sejmików województw; 12) przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Członków powołuje Przewodniczący Komitetu, który w drodze rozporządzenia określa tryb powoływania, działania i organizację działalności Rady przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na jej członków oraz zapewniając sprawne funkcjonowanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy.

[1] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Podziel się swoją opinią