Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego

Obok Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego funkcjonują także jej lokalne odpowiedniki – Rady Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne. Powinny one współpracować ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań.

Wojewódzkie Rady są powoływane przez marszałka województwa na wspólny wniosek przynajmniej 50 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w danym regionie. Zgodnie z art. 41a ust. 2 ustawy[1] do zadań Wojewódzkich Rad należą w szczególności: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy; wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego – oznacza to, że rada ma prawo opiniować zarówno projekty uchwał sejmiku, ale także te które ma wydawać wojewoda; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną; wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom – zarówno przez samorząd województwa jak i przez wojewodę; opiniowanie strategii rozwoju województwa; organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego. Pozostałe zadania o charakterze konsultacyjno-opiniodawczym, rada określa sama, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa.

Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego powołuje organ wykonawczy właściwej jednostki samorządy terytorialnego (powiat-starosta, gmina-wójt, burmistrz lub prezydent miasta) na wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych, działających w danym regionie. Do zadań Powiatowej i Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną; wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom. Ponadto, podobnie jak w przypadku Wojewódzkich Rad wymienione kompetencje mogą być rozszerzane w zależności od inicjatywy konkretnych organizacji pozarządowych.

[1] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Podziel się swoją opinią