Co zawiera program współpracy?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 4 określa minimalne standardy konieczne dla prawidłowo sporządzonego rocznego programu współpracy. Do podstawowych jego elementów muszą należeć w szczególności:

 • cel główny i cele szczegółowe programu (powinien wpisywać się w samorządową strategię i odpowiadać na potrzeby wspólnoty lokalnej);
 • zasady współpracy (stanowi przede wszystkim odwołanie do zasad określonych w art. 5 ust. 3 ustawy – pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności);
 • zakres przedmiotowy (zakres ten obejmuje wyłącznie sferę pożytku publicznego określoną w art. 4);
 • formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 • priorytetowe zadania publiczne (zawiera listę zadań, które jednostki samorządów mogą zlecić NGO-som);
 • okres realizacji programu (dla programów rocznych jest równy rokowi budżetowemu, przy programach wieloletnich maksymalny okres wynosi pięć lat);
 • sposób realizacji programu (określa zasady i formy współpracy);
 • wysokość środków planowanych na realizację programu (wiąże się z planowanymi wydatkami, które uwzględnić należy w uchwale budżetowej do 30 listopada);
 • sposób oceny realizacji programu (uwzględnione w celu weryfikacji i oceny skutków);
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji (zawiera informację, w jaki sposób zrealizowany został wymóg konsultowania nowego programu z organizacjami pozarządowymi);
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Program może zawierać dodatkowo m. in. zasady konsultowania z sektorem pozarządowym projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, czy tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego (nie dotyczy to województw, gdzie jest to kompetencja zarządu)[1]. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera natomiast w szczególności: 1) cel główny i cele szczegółowe programu; 2) zakres przedmiotowy; 3) okres realizacji programu; 4) sposób realizacji programu; 5) wysokość środków planowanych na realizację programu.

[1] https://poradnik.ngo.pl/programy-wspolpracy

Podziel się swoją opinią