Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych[1] została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 28 maja 2010 roku. Stanowi ona nowelizację do aktu pierwotnego – Karty Zasad z 1996 roku; jest zbiorem norm i zasad, którymi powinny kierować się organizacje w realizacji swojej misji (Karta przyjmuje założenie, iż powołane organizacje działać mają w imię wartości lub dla społecznie pożytecznych celów, a nie dla zysku i władzy). Kluczowe pojęcia, będące podstawą prawdziwej demokracji to: dobro wspólne, legalizm, niezależność, jawność, odpowiedzialność, rzetelność, rozliczalność, partnerstwo, podział władz, unikanie konfliktu interesu.

Zasady działania organizacji pozarządowych Opis zasad działania organizacji pozarządowych
Dobro wspólne „Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, prawi wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego”.
Legalizm „Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują – jako rzecznicy interesu społecznego,
w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów”.
Niezależność „Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność – zarówno od źródeł finansowania, jak
i politycznych ośrodków władzy – jest podstawowym wyzwaniem organizacji”.
Jawność „Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków”.
Odpowiedzialność „Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków”.
Rzetelność „Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać”.
Rozliczalność „Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz – w rozsądnych granicach – na rozwój organizacji.
Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających”.
Partnerstwo „Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania”.
Podział władz „Każda organizacja pozarządowa tworząc swoje struktury organizacyjne powinna co najmniej rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych.
W zależności od potrzeb organ nadzorczy powinien pełnić funkcje programowe
i kontrolne. Od członków kolegialnego organu nadzorczego wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji”.
Unikanie konfliktu interesów „W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji – tak zawodowo, jak
i wolontarystycznie”.

 

[1] http://dzialajmy.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Karta-Zasad-Dzia%C5%82ania-Organizacji-Pozarz%C4%85dowych.pdf.

Podziel się swoją opinią