admin

admin

Weekend Mikołajkowy

Szanowni Państwo,   najbliższy weekend można śmiało nazwać „Weekendem Mikołajkowym” Nasz Instytut współorganizuje aż 3 wydarzenia integrujące mieszkańców małych miejscowości. W piątek o 17:00 widzimy się w Woli Łaskarzewskiej. Sobota od godziny 12:00 widzimy się w Wildze. Niedziela od 14:00…

Nabór wniosków do konkursów: Przyznanie bonów edukacyjnych oraz Mini granty na inicjatywy wolontariuszy

Szanowni Państwo!! Mamy niezwykłą przyjemność ogłosić konkurs. Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica jako regionalny partner Korpusu Solidarności ogłasza nabór wniosków do konkursów, których celami działań jest rozwijanie i umacnianie patriotycznych oraz obywatelskich postaw. Przyznanie bonów edukacyjnych Celem jest docenienie najbardziej…

Bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne

Potrzebujesz darmowej pomocy prawnej? A może chcesz się wygadać i chciałbyś porozmawiać z psychologiem? Fundacja Instytut Rzeczypospolitej prowadzi akcję, w ramach której prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne. Wszystko odbywa się w wygodny zdalny sposób. Każdy z nas może…

Zasady tworzenia programów współpracy

Adresaci: art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, iż jednostki samorządu terytorialnego uchwalają roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy. Program współpracy dotyczy więc: organizacji pozarządowych, osób prawnych…

Co zawiera program współpracy?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 4 określa minimalne standardy konieczne dla prawidłowo sporządzonego rocznego programu współpracy. Do podstawowych jego elementów muszą należeć w szczególności: cel główny i cele szczegółowe programu (powinien wpisywać się…

Programy współpracy – pojęcia ogólne

Program współpracy stanowi dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organy administracji publicznej względem sektora pozarządowego. Jego funkcjonowanie przewidują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1], które (od 9 listopada 2015 r.) obligują jednostki samorządu terytorialnego do uchwalania…

Młodzieżowa rada gminy

Polski ustawodawca w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym[1] przewidział możliwość powołania na terenie gminy młodzieżowej rady gminy: „1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. 2. Rada gminy…

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to kolejny organ opiniodawczo-doradczy Przewodniczącego Komitetu, powołany zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2019 r.[1] Charakteryzuje się on szczególnym obszarem działania – związanym przede wszystkim z młodzieżą. Zgodnie…